Easit GO Användarkonferens 8-9 november!

Easit's Integritetspolicy

Senast uppdaterad 3 maj 2023

Easit AB är en del av Jonas Software, som ingår i koncernen Constellation Software Inc. Easit AB är fast besluten att skydda din integritet. Det finns olika sätt att interagera med Easit AB, och den information du tillhandahåller oss, gör att vi kan förbättra våra tjänster. Denna webbplats, våra relaterade webbplatser och alla mobila webbplatser eller mobilapplikationer som länkar till denna sekretesspolicy) (gemensamt ”Webbplatsen”, ”Webbplatser”) ägs och drivs av Easit AB, med sin huvudsakliga verksamhetsplats på Trädgårdsgatan 7, 852 31 Sundsvall (Sverige).

Jonas Software (härefter kallad Jonas) följer kanadensiska och internationella lagar och förordningar som reglerar skyddet av personuppgifter. I Kanada följer Jonas lagen om personuppgifter och skydd av elektroniska dokument (”PIPEDA”). I USA följer Jonas lagar om allmän tillämpning och stadgar för specifik tillämpning, såsom Health Insurance Portability and Accountability Act (”HIPPA”); i förekommande fall I Australien följer Jonas Privacy Act, 1988, en federal lag samt delstats- och territoriumslagar som rör skydd av personuppgifter, inklusive Health Records Act 2001 (VIC), där så är tillämpligt. I Nya Zeeland följer Jonas Privacy Act, 1993. I Europa ansluter sig Jonas till; i) från och med den 25 maj 2018, EU-direktiv 95/46/EG, som införlivats i varje medlemsstats nationella lagstiftning; ii) från och med den 25 maj 2018 den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”); iii) som när den antogs i Storbritannien, Dataskyddslagen från 2018, som kompletterar och ändrar den allmänna dataskyddsförordningen; iv) EU-direktiv 2002/58/EC om integritet och elektronisk kommunikation, som införlivas i nationell lagstiftning i varje medlemsstat; och v) alla tillämpliga beslut, riktlinjer, vägledningar och uppförandekoder som då och då utfärdas av domstolar, tillsynsmyndigheter och andra tillämpliga statliga myndigheter; i varje enskilt fall tillsammans med alla lagar som genomför, ersätter eller kompletterar samma.

Syfte

Easits Integritetspolicy innehåller information om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter när du använder våra webbplatser, produkter och tjänster.

Easit samlar in uppgifter om dig som person för att kunna fullgöra våra förpliktelser till dig som kund eller företrädare för en kund. När det gäller potentiella kunder gör vi insamlingen för att i framtiden kunna kontakta dig då du som besökare på vår webbplats eller event kan vara intresserad av våra produkter och/eller tjänster.

Policyn beskriver även hur vi behandlar våra kunders personuppgifter samt hur vi samlar in och nyttjar personuppgifter i samband med event och i marknadsföringssyfte.

Vi beskriver också vilken rättslig grund vi baserar behandlingen på, vilka som får ta del av personuppgifterna samt vilka rättigheter du har som registrerad.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är:

Easit AB (organisationsnummer 556569-7140), Trädgårdsgatan 7, 852 31 Sundsvall.

Som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för behandlingen av dina personuppgifter. Det är Easit AB som bestämmer för vilka ändamål och hur behandlingen görs. Vi värnar om våra kunders integritet och vill att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina kontaktuppgifter.

Hur samlar vi in information och vilken information samlar vi in?

På Easits webbplats samlar vi in information om dig när du fyller i något av de formulär som finns på webbplatsen. Vi nyttjar formulär för att du som besökare på vår webbplats ska kunna registrera dig för nyhetsbrev, boka en demo eller utbildning. Denna information kan bestå av namn, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer.

Våra säljare registrerar information om organisationer och kontaktpersoner när exempelvis ett avtal har undertecknats. Denna information kan bestå av namn, organisation, befattning, intresseområden, e-postadress och telefonnummer. Nya organisationer och kontaktpersoner kan också läggas till i samband med olika event.

Vår supportpersonal registrerar uppgifter om nya kontaktpersoner hos våra kunder för att kunna återkomma i ett ärende som inkommit till vår support via någon av de kontaktvägar som finns att tillgå.

Vi samlar också in information med hjälp av cookies för att kunna analysera den interaktion besökaren har med vår webbplats. Även information om din hård- och mjukvara, IP-adress, typ av webbläsare, domän, tidpunkt etc. kan komma att samlas in.

För vilka ändamål används personuppgifterna?

Hantera kundrelationen

När en organisation tecknar ett avtal med Easit för nyttjande av våra produkter och tjänster lagrar vi uppgifter om organisationen samt uppgifter till kontaktpersoner. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna fullgöra våra åtaganden mot våra kunder enligt de tjänster som ingår i avtalet. Beroende på innehållet i avtalet utför vi behandlingar såsom administration, support, fakturering, statistik, uppgraderingar, drift, kundundersökningar samt marknadsföring. Den rättsliga grunden för denna behandling är uppfyllelse av avtalet.

Vårt nyhetsbrev går till personer som valt det själv genom att meddela sin e-postadress. Önskar du avregistrera dig som prenumerant görs detta enkelt via en länk i varje nyhetsbrev.

Kundundersökningar kan komma att utföras i samarbete med en underleverantör.

Kontaktuppgifter sparar vi så länge som behandlingen pågår, i vissa fall kan vi behålla vi dem längre i statistiksyfte eller enligt gällande lagkrav. För att säkerställa att våra uppgifter är korrekta gör vi årliga granskningar av våra kundregister.

Marknadsföringssyfte

Easit skickar ut nyhetsbrev till de kontaktpersoner som önskat detta via vår hemsida eller efter kontakt med vår personal. Det skickas också till kontaktpersoner som arbetar på organisationer som vi har avtal med och som vi bedömer har ett intresse av att ta del av vårt nyhetsbrev. Efter varje utskick genereras en rapport där vi kan se hur många som tagit del av informationen och vilka länkar som har genererat ett klick. Denna information använder vi för att mäta och få nya insikter om hur vi kan förbättra vår dialog med våra prenumeranter.

Mottagare av nyhetsbrev kan när som helst välja att avregistrera sig som prenumerant av nyhetsbrevet via en länk i nyhetsbrevet.

Easit marknadsför kommande evenemang genom utskick och inbjudningar till kontaktpersoner baserat på intresseområden. Kontakten kan ske via e-post eller telefonsamtal.

Erbjuda information om tjänster och produkter

Information som uppges i något av våra webbformulär används tillsammans med information om kundens webbplatsinteraktion samt från vilken enhet besöket sker. Denna information använder Easit för att lära oss mer om våra kunder och utveckla våra produkter samt för att kunna lämna information om våra tjänster och produkter som vi tror kan vara av intresse för dig. Vi samlar in denna information via cookies om du godkänner det.

Easit använder sig av en del strategiska externa parter som stöd till våra affärsprocesser och tillhandahålla våra molntjänster. Vi behandlar dina personuppgifter i dessa fall med berättigat intresse som rättslig grund.

Genomföra evenemang

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till något evenemang som Easit arrangerar, till exempel Designerdagar eller Användarkonferenser, lagras och behandlas av Easit för att kunna administrera evenemanget. Exempel på behandlingar är utskick av material, boka boende, beställning av mat, samt att skapa och skicka ut faktureringsunderlag.

Easit skapar en deltagarlista inför varje evenemang där kontaktuppgifter kan komma att distribueras till deltagarna. Deltagarlistan är skapad i syfte att möjliggöra kommunikation och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Deltagarlistorna delas ibland ut under evenemanget i tryckt format.

När evenemang arrangeras för organisationer som redan är kund till Easit är den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna avtal och när organisationer som inte är kunder till Easit deltar i arrangemang så är den rättsliga grunden intresseavvägning eller i förekommande fall samtycke.

Uppgifter som enbart behövs för administration av evenemanget såsom beställning av mat, preferenser för boende raderas när evenemanget är avslutat. Information om vilka som deltagit på event sparas i uppföljnings- och statistiksyfte. Fakturaunderlag sparas enligt gällande lagkrav.

Leverera beställt material eller tjänster

E-postadress som lämnats via webbformulär för att ladda ner exempelvis ett produktblad används för att förbättra insikten om vad du är intresserad av och på så sätt kunna förbättra vår dialog och erbjudande till dig.

Vid bokning av en demo kommer personal från Easit kontakta dig för att boka en tid. Uppgifterna sparas i uppföljningssyfte samt för fortsatt kontakt i säljsyfte.

Vid prenumeration av nyhetsbrev sparas de personuppgifter som lämnas i webbformuläret för att genomföra utskick av nyhetsbrev samt för marknadsföringssyfte.

Cookies

På Easits webbplats används endast nödvändiga cookies. Cookies används bland annat för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

Vem delar vi vår information med?

Vi delar information med underleverantörer för drift, kundundersökningar samt applikationer för marknadsföring. I dessa fall är vi fortsatt ansvariga för personuppgiftsbehandlingen. Via personuppgiftsbiträdesavtal säkerställer vi att de underleverantörer vi anlitar inte utför någon annan behandling än för de ändamål vi har angett, att de uppfyller Easits krav på informationssäkerhet samt GDPR:s säkerhetskrav. De tredjeparter som vi delar informationen med omfattar:

Strapi (US), leverantör av teknisk plattform för drift av externa webbplatser. https://strapi.io/privacy

Vercel (US), leverantör av teknisk plattform för drift av externa webbplatser. https://vercel.com/legal/privacy-policy

Ändringar

När vi ändrar vår integritetspolicy publiceras den på vår webbplats med angivet datum för ändringen. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom policyn. Vid betydande ändringar av vår policy kan vi även komma att meddela dig på annat sätt, exempelvis via e-post eller genom att publicera ett meddelande på vår webbplats och/eller i våra sociala medier innan ändringen träder i kraft.

Dina rättigheter

Som registrerad har du ett antal rättigheter. Du har rätt att motsätta dig direkt marknadsföring. Om du får nyhetsbrev från Easit och vill att de ska upphöra kan du direkt i mejlet välja att avregistrera dig från nyhetsbrevet.

Om du vill veta vilka uppgifter vi behandlar om dig kan du begära ett registerutdrag.

Beroende på rättslig grund till behandlingen kan du begära att få bli raderad. Du har också rätt att få dina uppgifter rättade och vi tar gärna emot information från dig när dina kontaktuppgifter blivit ändrade.

Ifall en behandling har rättsliga grunden intresseavvägning eller samtycke kan du när som helst motsätta dig denna behandling genom att kontakta oss.

Frågor

Vid frågor om behandling av personuppgifter kontakta oss på privacy@easit.com eller postadress Easit AB, Trädgårdsgatan 7, 852 31 Sundsvall.

Som registrerad har du också rätt att vända dig till Datainspektionen för klagomål.